บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
05 เมษายน 2567 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
อีเมล
รหัสผ่าน
หรือ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ)

Stock Exchange of Thailand